Legislație

Baza legală care reglementează efectuarea lucrărilor D.D.D.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997 prevede: 

     Art. 52. – Curățarea, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, se vor face cu respectarea următoarelor condiții:

1. a) Curățarea și dezinfecția: Prin curățare se înțelege îndepărtarea mecanică (manuală și/sau automată) a oricăror forme de deșeuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate în urma activităților umane, în unitatea de folosință publică. Prin dezinfecție se întelege reducerea numărului de germeni saprofiți și distrugerea germenilor patogeni, prin mijloace fizice sau chimice.

2.  b) Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.

Legea nr. 100/26.05.1998, privind asistența de sănătate publică, publicata în Monitorul Oficial, nr 204 din 1 iunie 1998. Cap. 5, Art. 28: 

    Agenții economici și celelalte persoane juridice sunt obligate să asigure fondurile și condițiile necesare pentru: aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecție, dezinsecție și deratizare periodică. 

Ordine și note de serviciu elaborate de ANSVSA (Ordin nr. 55 din 13 iunie 2008, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2008, Nota de serviciu nr. 17665/08.02.2008), în care se precizează: “În industria alimentară, unitățile autorizate în care se prelucrează și se valorifică produse de origine animală, operațiunile D.D.D. se înscriu în programele de igienizare și se execută, cel puțin o dată pe săptămână, în cazuri de necesitate și la cerere.“ “Atestarea eficienței decontaminării se face printr-un buletin de analiză emis de laboratorul care a efectuat analiza.” Deratizările vor cuprinde în mod obligatoriu și zonele de protecție din jurul unităților. În situații de necesitate, acțiunile se execută conform măsurilor stabilite prin programele de combatere sau eradicare. Acțiunile profilactice de D.D.D. se execută la cerere, pe cheltuiala proprietarului.

    Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului și al Consiliului prevede: Incintele utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare, să permită aplicarea bunelor practici de igienă, inclusiv prevenirea contaminării și, în special, combaterea dăunătorilor. Produsele de salubrizare și substanțele dezinfectante nu trebuie depozitate în zonele în care se manipulează produsele alimentare. Ghidurile de bună practică sanitară trebuie să conțină informații adecvate cu privire la riscurile care pot apărea în producția primară și activitățile conexe și măsurile de combatere a acestor riscuri, inclusiv măsurile relevante stabilite de legislatia comunitară și internă sau de programele naționale și comunitare. Printre aceste riscuri și măsuri se pot număra, de exemplu: procedurile, practicile și metodele care asigură faptul că produsele alimentare sunt produse, manipulate, ambalate, depozitate și transportate în condiții sanitare adecvate, inclusiv salubrizarea eficientă și combaterea dăunatorilor .